Základná škola s materskou školou, Podolie 804

Prihlásenie

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Angličtina hrou AHR
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Technické práce THP
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Triednická hodina THF
Viac ako peniaze VAP
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1151 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 06.02.2019