PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Janka Schreiberová Baltík - programovanie na základnej škole (úroveň začiatočník) 14 202
Tabuľkový procesor MS Excel pre pokročilých 7
Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Viac ako peniaze 25
Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2.stupni ZŠ a na SŠ 116
RNDr. Daniela Maráková Rigorózna skúška 60 160
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov 13
Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky 15
Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojovb a metódy ich hodnotenia 10
Netradičné metódy vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky na Zš a SŠ 15
Viac ako peniaze 25
Ing. Jarmila Bohovicová Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6 149
Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 37
Excel v praxi 8
Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8
Výchovný poradca 47
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl 14
Mgr. Bohumil Čechvala Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole 15 36
Tvorba periodík a tlačovín 7
Využívanie digitálnej kompetencie na podporu procesu učenia sa 14
Mgr. Alexandra Faboková Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 84
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 15
Využitie lliterárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Monika Gahérová Textový editor Word pre začiatočníkov 7 153
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z ruského jazyka 60
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl 14
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej praxi 8
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor MS Excel pre pokročilých 7
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Mgr. Miriam Hanzlíková Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 196
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 10
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Mgr. Gabriela Hercegová Využívanie IKT na prvom stupni základných škôl 11 50
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Informatická výchova pre primárne vzdelávanie v rámci nových dokumentov 8
Mediálna výchova v školskej praxi 21
Mgr. Miroslava Jacolová Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7 197
Využívanie IKT na prvom stupni základných škôl 11
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Lenka Janegová Dopravné prostriedky, Kolobeh života 6 46
Dieťa a hudba - pohyb a hra 10
Digitalizácia učebných materiálov 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Monika Muľová Využitie myšlienkových máp v pedagogickej praxi 8 56
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 7
Využívanie IKT na druhom stupni základných škôl 11
Mgr. Denisa Schindlerová Využívanie IKT na prvom stupni základných škôl 11 81
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Jana Ščepková Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25 36
Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11
Mária Ščepková Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25 36
Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11
Mgr. Renáta Trpíšková Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 10 82
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Autointegračný výcvik 6
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Zuzana Vienerová Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 105
Výchovný poradca 47
Kariérový poradca - učiteľ 35
Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Mgr. Veronika Zemková Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 101
Využívanie digitálnej kompetencie na podporu procesu učenia sa 14
Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov 13
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Metódy čítania Biblie s porozumením 12
Tvorba periodík a tlačovín 7
Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej praxi 8
Mgr. Monika Augustínová Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 10
Mgr. Lucia Podhradská Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom proceses 10 51
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Problematika šikanovania v školskom prostredí 10
Dieťa a žiak s autizmom v pedagogickej praxi 8
Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov 13
Lenka Masárová Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovana 15 30
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Slavomíra Štefániková Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovana 15 60
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Rozvoj grafomotorických zručností prostredníctvom výtvarných 8
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10


© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.08.2019