PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Janka Schreiberová Baltík - programovanie na základnej škole (úroveň začiatočník) 14 202
Viac ako peniaze 25
Tabuľkový procesor MS Excel pre pokročilých 7
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15
Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2.stupni ZŠ a na SŠ 116
RNDr. Daniela Maráková Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky 15 132
Netradičné metódy vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky na Zš a SŠ 15
Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7
Rigorózna skúška 60
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojovb a metódy ich hodnotenia 10
Viac ako peniaze 25
Mgr. Ján Blšták Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 30
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15
Ing. Jarmila Bohovicová Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6 149
Excel v praxi 8
Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8
Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 37
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl 14
Výchovný poradca 47
Mgr. Bohumil Čechvala Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole 15 36
Využívanie digitálnej kompetencie na podporu procesu učenia sa 14
Tvorba periodík a tlačovín 7
Mgr. Alexandra Faboková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 84
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Využitie lliterárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 15
Mgr. Monika Gahérová Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z ruského jazyka 60 153
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tabuľkový procesor MS Excel pre pokročilých 7
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl 14
Základná obsluha počítača 8
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej praxi 8
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Mgr. Miriam Hanzlíková Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7 196
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 10
Mgr. Gabriela Hercegová Využívanie IKT na prvom stupni základných škôl 11 50
Mediálna výchova v školskej praxi 21
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Informatická výchova pre primárne vzdelávanie v rámci nových dokumentov 8
Mgr. Miroslava Jacolová Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7 187
Využívanie IKT na prvom stupni základných škôl 11
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Lenka Janegová Digitalizácia učebných materiálov 15 40
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Dieťa a hudba - pohyb a hra 10
Mgr. Monika Muľová Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 7 56
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Využívanie IKT na druhom stupni základných škôl 11
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej praxi 8
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Zuzana Piaterová Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25 40
Podpora kritického myslenia 15
Mgr. Denisa Schindlerová Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 81
Využívanie IKT na prvom stupni základných škôl 11
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Jana Ščepková Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11 36
Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25
Mária Ščepková Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25 36
Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11
Mgr. Renáta Trpíšková Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 10 82
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Autointegračný výcvik 6
Mgr. Zuzana Vienerová Kariérový poradca - učiteľ 35 105
Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Výchovný poradca 47
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Mgr. Veronika Zemková Tvorba periodík a tlačovín 7 63
Metódy čítania Biblie s porozumením 12
Využívanie digitálnej kompetencie na podporu procesu učenia sa 14
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej praxi 8
Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Mgr. Monika Augustínová Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 10
Lenka Masárová Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovana 15 30
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Slavomíra Štefániková Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovana 15 60
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Rozvoj grafomotorických zručností prostredníctvom výtvarných 8
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12


© aScAgenda 2019.0.1155 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.04.2019