PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Janka Schreiberová Baltík - programovanie na základnej škole (úroveň začiatočník) 14 202
Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2.stupni ZŠ a na SŠ 116
Viac ako peniaze 25
Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tabuľkový procesor MS Excel pre pokročilých 7
RNDr. Daniela Maráková Viac ako peniaze 25 132
Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7
Rigorózna skúška 60
Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojovb a metódy ich hodnotenia 10
Netradičné metódy vyučovania matematiky so zameraním na motiváciu, tvorivosť a rozšírenie kľúčových kompetencií učiteľov matematiky na Zš a SŠ 15
Didaktický softvér vo vyučovaní matematiky 15
Ing. Jarmila Bohovicová Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6 149
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít 37
Tvorba prezentácií v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule 7
Excel v praxi 8
Základná obsluha počítača 8
Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu 8
Výchovný poradca 47
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl 14
Mgr. Bohumil Čechvala Využívanie digitálnej kompetencie na podporu procesu učenia sa 14 36
Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej škole 15
Tvorba periodík a tlačovín 7
Mgr. Alexandra Faboková Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 84
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecno-vzdelávacia zložka - frekventanti 14
Využitie lliterárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela 12
Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka 10
Využitie informačných technológií v práci s dokumentami a multimédiami 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Monika Gahérová Základná obsluha počítača 8 153
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl 14
Vykonanie štátnej jazykovej skúšky z ruského jazyka 60
Tabuľkový procesor MS Excel pre pokročilých 7
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej praxi 8
Mgr. Miriam Hanzlíková Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7 196
Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Mgr. Gabriela Hercegová Mediálna výchova v školskej praxi 21 50
Využívanie IKT na prvom stupni základných škôl 11
Informatická výchova pre primárne vzdelávanie v rámci nových dokumentov 8
Environmentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Miroslava Jacolová Využívanie IKT na prvom stupni základných škôl 11 197
Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov I. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Lenka Janegová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 46
Digitalizácia učebných materiálov 15
Dieťa a hudba - pohyb a hra 10
Dopravné prostriedky, Kolobeh života 6
Mgr. Monika Muľová Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 56
Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej praxi 8
Využívanie IKT na druhom stupni základných škôl 11
Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 7
Mgr. Zuzana Piaterová Podpora kritického myslenia 15 40
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Mgr. Denisa Schindlerová Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25 81
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Využívanie IKT v práci učiteľa 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Využívanie IKT na prvom stupni základných škôl 11
Jana Ščepková Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25 36
Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11
Mária Ščepková Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 25 36
Digitálne technológie v materskej škole (úroveň začiatočník) 11
Mgr. Renáta Trpíšková Autointegračný výcvik 6 82
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní - hravým čítaním k porozumeniu textu 7
Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 10
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Zuzana Vienerová Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 105
Výchovný poradca 47
Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Kariérový poradca - učiteľ 35
Mgr. Veronika Zemková Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 73
Metódy čítania Biblie s porozumením 12
Tvorba periodík a tlačovín 7
Využívanie digitálnej kompetencie na podporu procesu učenia sa 14
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej praxi 8
Tvorba testov a učebných podkladov pomocou IKT na ZŠ 7
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Mgr. Monika Augustínová Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 10
Lenka Masárová Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 30
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovana 15
Slavomíra Štefániková Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovana 15 60
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Rozvoj grafomotorických zručností prostredníctvom výtvarných 8
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa 12


© aScAgenda 2019.0.1172 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.06.2019